SELV


SELV, PELV a FELV
Přestože kombinace písmen SELV a PELV se pro označení definovaných opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem v naší technické praxi používá již více než deset let, jejich význam není technické veřejnosti vždy zcela zřejmý. A z toho vyplývá, že technická veřejnost nemusí úplně rozumět opatřením, která jsou těmito písmeny označována. Proto zde uvedeme, jaký je původ uvedených označení.

Jejich základem je zkratka ELV. Ta označuje zařízení, obvod nebo sít‚ malého napětí (ELV – z anglického „extra low voltage“ tedy „velmi nízké napětí“, což je naše „malé napětí“). Před tuto zkratku se doplňovala další písmena, jako S – od „safety“ (bezpečné) nebo P – od „protective“ (ochranné), podle toho, jaká další ochranná opatření (kromě malého napětí) se u daných zařízení a obvodů prováděla. Pokud se v samotném obvodu s malým napětím další ochranná opatření neprováděla, předřadilo se písmeno F – od „functinal“ tedy „funkční“ nebo možná výstižněji „pracovní“, takže obvod s označením FELV označuje, že je v něm použito malé napětí pouze z funkčních (pracovních), nikoliv ochranných důvodů.

Poznámka
Vedle uvedených označení se ještě dnes můžeme setkat se zařízeními, na nichž je označení MELV. To mohlo označovat obvody bezpečného malého napětí ve strojních zařízeních (od "machine") nebo v zařízeních pro zdravotnictví (M – od "medical"). Dnes již se od tohoto značení upustilo a jak u strojních, tak u zdravotnických zařízení se používá zařízení s označením SELV nebo PELV.


SELV

SELV je ochranné opatření, při němž je ochrana zajištěna:

 • omezením napětí v obvodu (síti SELV),
 • a ochranným oddělením (viz kapitola 6.4.3.2) sítě SELV od všech obvodů jiných než SELV a PELV,
 • a jednoduchým oddělením (viz kapitola 6.4.2.5) sítě SELV od ostatních sítí SELV, od sítí PELV a od země,
 • přičemž není dovoleno úmyslné připojení neživých částí k ochrannému vodiči nebo k zemi.

Ve zvláštních prostorech, kde je požadováno SELV a kde je použito ochranné stínění, musí být ochranné stínění (spojené např. s ochranným pospojováním napájecí sítě) odděleno od každého sousedního obvodu základní izolací určenou pro nejvyšší vyskytující se napětí.

PELV
PELV je ochranné opatření, při němž je ochrana zajištěna:

 • omezením napětí v obvodu, který může být uzemněn anebo na neživých částech, které mohou být uzemněny (sít‚ PELV),
 • a ochranným oddělením sítě PELV od všech ostatních obvodů jiných než SELV a PELV. 

Jestliže je obvod PELV uzemněn a jestliže je použito ochranné stínění podle kapitoly 6.4.2.3, je nutné mezi ochranným stíněním a sítí PELV použít základní izolaci.

Poznámka
Při současném dotyku živých částí sítě PELV a vodivých částí, na nichž se v případě poruchy může objevit napětí napájecího obvodu, může být mezi těmito částmi při poruše nebezpečné dotykové napětí. Proto je v takovém případě třeba uzemnit obvod PELV a všechny vodivé části, na nichž se v případě poruchy může objevit napětí napájecího obvodu, zahrnout do ochranného pospojování.


FELV

Poznámka:
Přestože funkční malé napětí FELV nespadá do kategorie bezpečných malých napětí, kterými jsou napětí SELV a PELV, je zde ve skupině se SELV a PELV tato ochrana uvedena. Je to proto, že použitá napětí u SELV, PELV i FELV spadají do kategorie malých napětí, i proto, aby se ukázalo na odlišnost obvodů FELV na jedné straně od obvodů SELV a PELV na straně druhé. Proč se funkční malé napětí FELV používá? Je to proto, že malé napětí (označuje se ELV) není někdy třeba uplatňovat z důvodu zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem – není tudíž třeba, aby obvody s tímto malým napětím splňovaly podmínky pro SELV nebo PELV, nicméně použití malého napětí však vyžadují z funkčních důvodů např. přístroje v řídicích obvodech. Toto napětí se používá tedy proto, že to vyžaduje funkce obvodu s malým napětím – proto tedy funkční malé napětí. Samozřejmě, že by uvedené přístroje mohly být napájeny i z obvodů SELV nebo PELV, bylo by to však dražší. Pokud to z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem není nutné, nemusí být splňovány podmínky pro SELV nebo PELV, ale jako ochranné opatření je možné uplatnit funkční malé napětí FELV (viz níže).


FELV je ochranné opatření, u něhož:

 • základní ochrana je zajištěna:
 • základní izolací (její úroveň nemusí odpovídat požadavkům na 230 V),
 • nebo přepážkami nebo kryty,
 • ochrana při poruše je zajištěna:
 • spojením neživých částí obvodu s ochranným vodičem zdroje (napájecího obvodu), přičemž se předpokládá, že vstupní obvod je chráněn automatickým odpojením od zdroje, což je důvod, proč je FELV dnes přiřazeno k ochraně automatickým odpojením od zdroje,
  • zdrojem malého napětí, kterým je transformátor zajišťující alespoň jednoduché oddělení vinutí vstupní strany od strany výstupní.